UFABET

ยอดผู้เสียชีวิตจากการแยกทางสังคมของผู้ป่วยมะเร็งในช่วง COVID-19

ยอดผู้เสียชีวิตจากการแยกทางสังคมของผู้ป่วยมะเร็งในช่วง COVID-19

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร: การประนีประนอมมาตรการความปลอดภัยจากโรคระบาด เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างกัน กับกิจกรรมสร้างความผูกพันทางสังคมที่สำคัญต่อความผาสุกทางจิตใจ สำหรับหลาย ๆ คน การออกมาตรการป้องกันไว้ก่อนที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนาทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคม ผนวกความเป็นจริงที่ยากอยู่แล้วของการอยู่ร่วมกับโรคมะเร็ง Laura Castracane, LCSW, OSW-C นักสังคมสงเคราะห์ทางคลินิก...

Continue reading...